Αναπτυξιακός Νόμος

Σκοπός του Αναπτυξιακού Νόμου είναι:
• η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης
• ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων
• η πράσινη μετάβαση
• η δημιουργία οικονομιών κλίμακας
• η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και εισαγωγής νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης
• η ενίσχυση απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό
• η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας
• η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας
• η ενίσχυση του τουρισμού
• η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί η θέσπιση καθεστώτων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύνανται να υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων,
  2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων,
  3. Νέο Επιχειρείν,
  4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης,
  5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία,
  6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και
  υδατοκαλλιέργεια,
  7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα,
  8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια,
  9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων,
  10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού,
  11. Μεγάλες επενδύσεις,
  12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας,
  13. Επιχειρηματικότητα 360ο

Γενικό πλαίσιο αναπτυξιακού σχεδιασμού

Τον Ιανουάριο του 2020 συγκροτήθηκε, με εντολή της Ελληνικής Κυβέρνησης, ανεξάρτητη Επιτροπή για την εκπόνηση του νέου Σχεδίου Ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2020, ο κεντρικός στόχος για την ελληνική οικονομία, κατά τα επόμενα χρόνια, είναι η συστηματική αύξηση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας  καθώς και η στενότερη διασύνδεση της παραγωγής με την έρευνα και την καινοτομία.

Ειδικότερα, οι οικονομικές και πολιτικές προτεραιότητες της χώρας είναι:

 • αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ
 • ενίσχυση της μισθωτής εργασίας και η μείωση της παραοικονομίας
 • επένδυση στην εκπαίδευση και τη γνώση
 • αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων
 • προώθηση της τεχνολογίας αιχμής, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης
 • επίτευξη φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων
 • υποστήριξη των αδύναμων νοικοκυριών
 • ενίσχυση της βασικής έρευνας μέσω της άρσης αγκυλώσεων στα πανεπιστήμια
 • κίνητρα για ενίσχυση της καινοτομίας
 • ριζική αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης για ανέργους και εργαζόμενους
 • συνέχιση και εμβάθυνση της ψηφιακής μεταρρύθμισης στη δημόσια διοίκηση
 • εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες
 • αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας με προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση
 • ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
 • στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με άμβλυνση το του κόστους μετάβασης και στήριξη των τοπικών κοινωνιών κατά την απολιγνιτοποίηση.