Edit

H «Ιωαννίδου Δ-Μπαϊρακτάρη Α ΟΕ» στελεχώνεται από έμπειρους μελετητές και συμβούλους και με υψηλή επιστημονική κατάρτιση προτείνοντας ολοκληρωμένες λύσεις.

Πληροφορίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Η οικοδομική άδεια είτε αφορά οικία είτε βιομηχανία/βιοτεχνία-κατάστημα  ή άδεια δόμησης είναι η απαραίτητη έγκριση από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, για την εκτέλεση πάσης φύσης οικοδομικών εργασιών.

 Επομένως, είτε πρόκειται για την ανέγερση νέας οικοδομής, είτε για προσθήκη, είτε επισκευή / ενίσχυση υφιστάμενου κτιρίου, είτε αλλαγή χρήσης ενός χώρου σε μία άλλη χρήση (π.χ. από κατάστημα σε εστιατόριο ή καφετέρια κλπ.) είναι απαραίτητη η έκδοση οικοδομικής άδειας.

Συχνά η οικοδομική άδεια τόσο ως προς το περιεχόμενο, αλλά και ως προς τη διαδικασία έκδοσής της, αντιμετωπίζεται ως μια γραφειοκρατική διαδικασία τυπικού χαρακτήρα χωρίς ιδιαίτερο ουσιαστικό περιεχόμενο.

Η TopoEnergy είναι κοντά σας  σε κάθε βήμα, για να σας εξασφαλίσει το απαιτούμενο περιεχόμενο των μελετών για την τεχνικά και ποιοτικά άρτια εκτέλεση ενός οικοδομικού έργου. Παράλληλα, καθορίζεται η ανάθεση της επίβλεψης του κτιρίου σε Διπλωματούχους Μηχανικούς.

 • Αρχιτεκτονική Μελέτη
 • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΝ.Α.Κ)
 • Στατική Μελέτη
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα
 • Μελέτη Ύδρευσης
 • Μελέτη Αποχέτευσης
 • Μελέτη Θέρμανσης –Κλιματισμού
 • Μελέτη Καύσιμου Αερίου
 • Μελέτη Ανυψωτικού Συστήματος
 • Μελέτη Παθητικής και Ενεργητικές Πυροπροστασίας
 • Μελέτη Ηλεκτρικών
 • Μελέτη Χρονικού Προγραμματισμού
 • Προϋπολογισμός Έργου

Επιπλέον στις οικοδομικές άδειες κατατάσσονται και οι άδειες μικρής κλίμακας. Οι εργασίες μικρής κλίμακας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν.4076/2012 (ΦΕΚ 79Α) ΝΟΚ όπως ισχύει, καθορίζονται οι εξής:

 1. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
 1. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως εκάστοτε ορίζονται.
 1. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους

 2. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της περιφέρειας.
 1. Οι εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες, σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003, χωρίς εργασίες αντιστήριξης.
 1. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται με πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.
 1. Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας.
 1. Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
 1. Τοποθέτηση ικριωμάτων

 2. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.
 1. Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών.
 1. Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων.
 2. Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων κλπ.
 3. Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων.
 4. Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους, ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο, ή στην πρασιά ή στο δώμα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βεράντες ισογείων και ορόφων.
 5. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού η πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., κλπ
 6. Τοποθέτηση κεραιών.
 7. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
 8. Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.
 9. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις.