Edit

H «Ιωαννίδου Δ-Μπαϊρακτάρη Α ΟΕ» στελεχώνεται από έμπειρους μελετητές και συμβούλους και με υψηλή επιστημονική κατάρτιση προτείνοντας ολοκληρωμένες λύσεις.

Πληροφορίες

Τοπογραφικές Μελέτες

Τοπογραφικά Διαγράμματα

 • Συμβολαίου – μεταβιβάσεων
 • Έκδοσης οικοδομικής αδείας
 • Οριοθέτησης οικοπέδων – αγροτεμαχίων – εκτάσεων – κατασκευών
 • Καθορισμού αιγιαλού και παραλίας
 • Κατάτμησης
 • Χάραξης ρυμοτομικών – οικοδομικών γραμμών
 • Πράξης τακτοποίησης – αναλογισμού
 • Πράξης εφαρμογής Εξαρτημένα στο πανελλήνιο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ’87
Υποστήριξη μελετών
 • Αποτυπώσεις,Υψομετρίες – απόδοση ψηφιακού μοντέλου εδάφους – ισοϋψείς
 • Τριγωνισμοί – συνορθώσεις δικτύων
 • Οριοθετήσεις
 • Σχεδιαστική υποστήριξη: οριζοντιογραφίες, μηκοτομές, διατομές

Υποστήριξη κατασκευών
 • Χαράξεις οριζοντιογραφικές-υψομετρικές
 • Σταδιακές αποτυπώσεις χωματουργικών εργασιών
 • Επιμετρήσεις – εμβαδομετρήσεις – ογκομετρήσεις
 • Δίκτυα οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου

Αποτυπώσεις ειδικού χαρακτήρα
 • Αποτυπώσεις μνημείων
 • Βιομηχανικές
 • Έλεγχος μικρομετακινήσεων

Τοπογραφικό Διάγραμμα

Από του πιο εξειδικευμένους τομέας της εταιρίας είναι σε θέση να φέρει εις πέρας και τις πιο απαιτητικές εργασίες εκπόνησης τοπογραφικών και κτηματολογικών μελετών Μιλώντας για μελέτες παραγωγής σύγχρονου τοπογραφικού υπόβαθρου, οι οποίες αποτελούν την βάση εφαρμογής οποιουδήποτε τύπου περαιτέρω μελέτης, θα πούμε ότι η σύνταξή τους ακολουθεί πιστά τις ισχύουσες προδιαγραφές. Η μεθοδολογία που ακολουθείται, προκύπτει ως ένας συνδυασμός αυτών των τεχνικών προδιαγραφών, των προκείμενων απαιτήσεων του πελάτη, όπως αυτές διαμορφώνονται από το γενικότερο έργο, και του προσωπικού και των τεχνικών μέσων που διαθέτει η εταιρία.

Επιπλέον των τοπογραφικών μελετών, και εξίσου σημαντική είναι η σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για έκδοση οικοδομικών αδειών ή νομιμοποιήσεις, για τροποποιήσεις ρυμοτομίας, για πράξεις τακτοποίησης και για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης. Οριοθετήσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων ή ρεμάτων, διορθωτικές πράξεις εφαρμογής και κάθε είδους ανάγκη σύνταξης διαγραμμάτων ή φακέλων προς υπηρεσίες, καλύπτονται από την πλούσια εμπειρία της εταιρίας.

Τέλος, στις δραστηριότητες της topoENERGY εμπεριέχονται και εξειδικευμένες τοπογραφικές εργασίες προς κάλυψη ειδικών αναγκών κατά την μελέτη ή την υλοποίηση διάφορων έργων, όπως παρακολουθήσεις μικρομετακινήσεων, βυθομετρήσεις, προσδιορισμούς φωτοσταθερών, τομές εδάφους και ογκομετρήσεις, ειδικές αποτυπώσεις και χαράξεις κα.

Χάραξη

Η Εταιρία Μηχανικών και Συμβούλων  «topoENERGY» με το εξειδικευμένο προσωπικό της στον τομέα της τοπογραφίας, διαθέτοντας κάθε απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό καθώς και όλα τα τοπογραφικά προγράμματα, αναλαμβάνει τον εντοπισμό των ορίων του ακινήτου σας και εν συνεχεία την χάραξη αυτών επί του εδάφους.

Κύριος γνώμονας της Εταιρίας είναι η  ερευνά για τους τίτλους ιδιοκτησίας σας, παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα και συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ορθή υλοποίηση των ορίων της ιδιοκτησίας σας περιλαμβάνοντας:

 

-Χάραξη ορίων οικοπέδου που προκύπτει από κυρωμένη πράξη εφαρμογής για την οποία υπάρχουν στο έδαφος στάσεις/αξονοδιασταυρώσεις, ή

-Χάραξη σημείων που δίνονται στο κρατικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, ή

-Χάραξη ορίων γηπέδου / εκσκαφής / θεμελίωσης / διανομής σε οποιοδήποτε σύστημα συντεταγμένων αφού προηγηθεί αποτύπωση από το γραφείο μας και μετασχηματισμός του παλαιού συστήματος στο νέο (επιβαρύνεται με το αντίστοιχο κόστος αποτύπωσης).

Κτηματολόγιο εφαρμογές τίτλων

Με την πολυετή ασχολία της topoENERGY με κτηματολογικές μελέτες σχετικές  πράξεις εφαρμογής, διευθετήσεις ρεμάτων – αιγιαλού ή Εθνικό Κτηματολόγιο, είναι κοντά σας για να συντάξει τα αντίστοιχα διαγράμματα και πίνακες.
Όλες οι μελέτες συντάσσονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Στα πλαίσια της πολιτικής μας για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, διαθέτουμε ως εταιρεία την απαιτούμενη στελέχωση και υλικοτεχνική υποδομή για την εκπόνηση οποιασδήποτε μορφής τοπογραφικών εφαρμογών. Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε και αφορούν το κτηματολόγιο είναι:

 • Μελέτη ιδιοκτησιακού καθεστώτος
 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει τεθεί από το Εθνικό Κτ.
 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος χωρικών μεταβολών για διόρθωση ορίων γεωτεμαχίων
 • Διεκπεραίωση αιτήσεων δήλωση ακινήτου, ενστάσεων, πρόδηλου σφάλματος και διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων στις εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.

Οι μελέτες κτηματολογίου που αναλαμβάνουμε για λογαριασμό ιδιωτών είναι:

 • Παραγωγή υποβάθρων με επίγειες και φωτογραμμετρικές μεθόδους
 • Συλλογή και επεξεργασία δηλώσεων ιδιοκτησίας
 • Κτηματολογικοί πίνακες
 • Συμπλήρωση και ενημέρωση υπαρχόντων κτηματολογικών διαγραμμάτων

Κυκλοφορικές Συνδέσεις

Για την χορήγηση από την υπηρεσία απόφασης έγκρισης μελέτης κυκλοφορικής σύνδεσης ενός αγροτεμαχίου επί επαρχιακής οδού είτε βιομηχανία κλπ απαιτείτε από τον ενδιαφερόμενο κατάθεση φακέλου.

Η topoENERGY εξειδικεύεται στην σύνταξη μελετών οδοποιίας, μελετών κόμβων, κυκλοφοριακών μελετών και μελετών κυκλοφοριακών συνδέσεων. Το περιεχόμενο των μελετών οδοποιίας διέπεται από τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. καθώς και από εγκεκριμένες προδιαγραφές αναγνωρισμένων φορέων όταν αυτό απαιτείται από το πλαίσιο της εκάστοτε σύμβασης.

Η ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Δ-ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ Α ΟΕ διαθέτει μεγάλη εμπειρία και παράδοση στην εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας και Κτηματολογίου. Το τμήμα τοπογραφικών μελετών παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της τοπογραφίας και των μετρήσεων πεδίου, όπως :

 • Μελέτες τοπογραφικής αποτύπωσης
 • Κτηματογραφικές μελέτες και μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου.
 • Μελέτες Αγροτικών Αναδασμών
 • Μελέτες Αστικών Αναδασμών- Πράξεις Εφαρμογής
 • Διορθωτικές των πράξεων εφαρμογής, πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού
 • Υψομετρικές μελέτες και μελέτες χωροσταθμήσεις
 • Μελέτες Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)
 • Μεταβίβαση ακινήτου εκτός σχεδίου
 • Χάραξη -Κατάτμηση Οικοπέδων
 • Τοπογραφική Μελέτη φωτοβολταικων
 • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων πάσης φύσεως (για έκδοση οικοδομικών αδειών, σύνταξη συμβολαίων, οριοθετήσεις, τοπογραφικά υπόβαθρα για τακτοποίηση αυθαιρέτων κλπ)

Η εταιρία διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό το οποίο διενεργεί όλες τις ως άνω αναφερόμενες μελέτες λειτουργώντας με την ίδια ευθύνη σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα του μεγέθους του έργουΑκόμη παρέχεται τεχνική υποστήριξη και τυχόν διευκρινίσεις που μπορεί να απαιτηθούν με στόχο την εφαρμογή των έργων που έχουν εκπονηθεί έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία